Hizmet alanlarımız

 

FİNANSAL MUHASEBE ve DANIŞMANLIK
INT Finansal Muhasebe ve Danışmanlık ekibi, müşterilerinin mali nitelikteki işlemlerini, TMS-Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde kaydedip raporlayarak, sonuçlarını yorumlayarak ve analiz ederek hizmet sunmaktadır.

INT, müşterilerinin muhasebe ve finans fonksiyonlarının kullanımında harcadığı zaman ve çabayı en aza indirgemeyi, yalnızca ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını ve en düşük maliyetle faaliyette bulunmalarını sağlamayı hedefler.

INT, her türlü finansal işlem hakkında profesyonel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya ve şirkete özel çözümler sağlamaya yönelik hizmet sunar.

INT Finansal Muhasebe ve Danışmanlık hizmetlerinin genel hatları aşağıdaki gibidir.

– Muhasebe Hizmetleri
– Bordro Hizmetleri
– Vergi ve SGK Beyanname Hizmetleri
– Yönetim Raporlaması
– Vergi Hesapları ve İade Kontrolü
– Şirket Kuruluşları ve Şirket Tasfiyesi
– Şirket Birleşme ve Şirket Devralma
– Şirket Değerlemesi
– Sosyal Güvenlik Düzenlemelerine İlişkin Danışmanlık
– Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

 

OUTSOURCING HİZMETLER

MUHASEBE:
-Tüm mal-hizmet alış ve satış faturalarının sisteme işlenmesi-düzenlenmesi
-Satış faturalarının ödeme şekillerinin kontrolü
-Banka hesapları, kredi kartları ve mağaza/şube pos hareketlerinin muhasebeleştirilmesi
-Banka komisyon oranlarının kontrolü
-Tüm vergi beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi
-Cari ve Ba-Bs mutabakatları
-Dönemsonu işlemlerinin yapılması (Maliyet, Değerleme, Amortisman, Gelir/Gider Tahakkukları)
-İşletmenin dönemsellik kavramı içerisinde yönetim ve yatırımcıların da görüşlerini alarak, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması ve beyan edilmesi
-Şube/Mağaza açılış ve kapanışlarda resmi tüm işlemlerin takibi (Noter, vergi dairesi, belediye, banka, ptt gibi dış kurum işlemlerinin yürütülmesi)
-Şirket Yapısı ve Ana Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerle İlgili (Genel Kurul, Hisse Devri, Sermaye Arttırımı, Nevi Değişikliği, Birleşme/Bölünme, Tasfiye vs.) Konularda Danışmanlık
-Defter tasdikleri, Defterlerin Kapanış, Ara/Devam ve Ek Tasdiklerinin Takibi
-Elektronik Defter gönderimi
-Vergi ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Danışmanlık: Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki yeni düzenlemeler ve değişikliklerle ilgili verilen sürekli bilgilendirme ve danışmanlık hizmetidir. Vergi ve Sgk mevzuatı ile ilgili önemli tarih ve gelişmeler, yetkililerin cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilerek sürekli bilgilendirme yapılmaktadır.

 

BORDRO:
-Aylık puantaj hesaplamalarının yapılması ve bordroların düzenlenmesi
-SGK aylık e-bildirgenin düzenlenmesi ve bildirimi
-SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi
-SGK teşvik kontrollerinin yapılması
-SGK raporlarının kontrolü ve onaylanması
-İşkur aylık işgücü çizelgesinin düzenlenmesi ve bildirimi

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI
INT Vergi ekibi, müşterilerine sürekli vergi danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sürekli değişen vergi düzenlemelerini takip etmelerinde ve bu değişikliklerin işletmeler üzerindeki etkileri konusunda müşterilerine yardımcı olmaktadır. Vergi Danışmanlığı hizmetlerinin genel hatları aşağıdaki gibidir.

– Vergi Denetimi
– Vergi Planlaması ve Stratejik Danışmanlık
– Risk ve Fırsat Analizi
– Şirkete Özel Çözümler
– KDV Danışmanlık ve İade Hizmetleri
– Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
– Vergi Davaları Danışmanlığı
– Bireysel Vergilendirme
– Diğer Vergi ile İlgili Danışmanlıklar

 

DENETİM
INT Denetim ekibi, müşterilerin geçmiş verilerini ve finansal durumlarını kontrol eder. Bununla birlikte gelecekte oluşabilecek sorun ve riskleri tespit ederek şirket performansı hakkında yardımcı olmaktadır. Denetim hizmetlerinin genel hatları aşağıdaki gibidir.

– İlgili Standartlara Uygun Finansal Tabloların Denetlenmesi (Örn: UFRS, US GAAP)
– Üçüncü Taraflar İçin Denetim Raporları Hazırlama (Örn: Bankalar)
– Durum Tespit Raporları
– Özel Amaçlı Denetim Raporları
– Özel Araştırmalar ve Raporlar

 

HUKUK DANIŞMANLIĞI
INT Hukuk ekibi, Türkiye’deki ticari faaliyetlerin hukuki yönleri hakkında rehberlik eder. Hukuk danışmanlığı hizmetlerinin genel hatları aşağıdaki gibidir.

– Ticaret Kanunu
– Borçlar Hukuku
– İş Hukuku
– Yabancı Yatırımlar Mevzuatı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Mevzuatı
– Hazine Müsteşarlığı Mevzuatı
 
 

BÜTÇE ve RAPORLAMA
INT Bütçe ve Raporlama ekibi tarafından verilen hizmetlerin genel hatları aşağıdaki gibidir.

-Mevcut durum analizi (Muhasebe mizan ve raporlarının incelenmesi, daha önce yapılmış varsa bütçe modelinin incelenmesi).
-Baz bütçe, Revize bütçe ve Senaryo bütçe oluşturabilmek için Bütçe Yönetim sürecinin altyapısını oluşturmak.
-Yıllık Satış, Üretim, Satınalma, Yatırım, İnsan Kaynakları ve Departmanlar gider bütçeleri ile Performans mali tablolar, Nakit yönetimi ve Performans Raporlarının aylık bazda oluşturulması faaliyetlerinin yürütülmesi.
-Şirketin onaylanmış bütçelerinin uygulamadan elde edilen fiili sonuçlarla mukayese edilerek, ortaya çıkan sapmaların varyans analizlerinin yapılması.
-Onaylanmış bütçe hedefleriyle, fiili sonuçlar arasında tespit edilen önemli sapmaların yüzdesi, orjinal bütçelerin revizyonunu gerektiriyor ise, belirlenen esaslar çerçevesinde kabul olunmuş orjinal bütçelerin revize edilmesi.
-Şirket faaliyetlerini etkileyen iç ve dış varsayımlarda olması olası değişikliklerin şirket bütçesine etkilerini ölçmek amacıyla senaryo bütçe çalışmalarının yapılması.
-Bütçe takvimine göre bütçe taslaklarının zamanında hazırlanması.
-Finansal Planlama Analizleri (Ürün karlılık analizleri, Ürün katkı analizleri, Varyans analizleri, Rasyo analizleri, Organizasyonel karlılık analizleri) yaparak şirket karlılığını arttırıcı ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasına yardımcı olmak.
-Ürün karlılık ve katkı analizleri yardımı ile yeni ve mevcut ürünlerin maliyet – karlılık analizlerinin yapılması ve raporlanması.